1

کمپ های پناهجویان هر روز صبح، شاهد حضور تعدادی از پلیس هستند که به دنبال پناهجویانی که جواب منفی از دادگاه گرفته اند می باشند. به عنوان مثال هتل هلیا یکی از هتل‌های ۴ ستاره مناسب کیش است که لب دریاست، محوطه سبز وسیعی دارد و امکاناتش هم درخور توجه است،هزینه اقامت در اتاق دوتخته تویین آن برای یک شب ۳۳۰ هزار تومان آب می‌خورد یعنی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان ارزان تر از هتل های ۵ ستاره.

بحث