1

فوتبالکست ویژه جام جهانی اینجاست. ولی ویلسون تنها کسی نیست که قصد دارد از بریتانیا به جای جدیدی مهاجرت کند. معمولا تمامی دفاتر آسام و کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه برای انجام مراحل قانونی پناهجویان مترجم دارند و می توانید به زبان خود مراحل اداری خود را انجام دهید. کانادا به عنوان یکی از اعضاء جامعه ی بین المللی برای حل کردن مشکلات پناهندگان به کمیسیاریای عالی پناهندگان، همرا